De Dienst Voorafgaande beslissingen bevestigt de rechtspraak omtrent de fiscale aftrekbaarheid van een cochleair implantaat

Medische kosten worden over het algemeen niet beschouwd als fiscaal aftrekbare beroepskosten omdat ze doorgaans privé zijn. … Hoe zit het dan met de aftrek als beroepskosten van een bril of lenzen die onmisbaar zijn om een beroep uit te kunnen oefenen? … Hoe staat de rechtspraak hier tegenover? … We moeten hier een beslissing zien uit … Verder lezen →

Moratoire/verwijlinteresten: de regering koos ervoor om de staat te begunstigen ten nadele van de belastingplichtige

Men zou mogen veronderstellen dat de wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, die verscheen in het Staatsblad van 29 december enkel artikelen met betrekking tot die belasting zou bevatten. … Niets is echter minder waar, getuige hiervan het onderstaande voorbeeld … Verder lezen →

Is een bankkluis een verlengstuk van de beroepslokalen en kan de fiscus daar in snuisteren?

Overeenkomstig artikel 319 WIB92 zijn natuurlijke of rechtspersonen gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de inkomstenbelastingen, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt … Verder lezen →

Activering van sparen

In de programmawet van 25.12.2017 die verscheen in het Staatsblad van 29 december jongstleden voerde de regering een maatregel in tot wijziging van de vrijstelling van interesten op spaarboekjes en spaarrekeningen. … Het is algemeen geweten dat de Belg niet alleen een baksteen in de maag heeft, maar ook geneigd is om "zijn geld in een … Verder lezen →

Het ene vermaak is het andere niet

In een circulaire 2017/C/80 betreffende het Btw-tarief dat van toepassing is voor deelname aan een ontsnappingsspel d.d. 07.12.2017 stelt de administratie dat de vergoeding voor deelname aan een ontsnappingsspel onderworpen is aan het normaal Btw-tarief van 21 % (circulaire E.T.132.379) … Verder lezen →

Verleggingsregeling: weigering door de administratie van het recht op de btw-aftrek in hoofde van de bestemmeling van de factuur

In een beschikking van 23 november 2017, zaak C-314/17, bevestigde het EHvJ dat de belastingadministratie met de toepassing van de verleggingsregeling zonder erkenning van het recht op btw-aftrek in hoofde van de geadresseerde het fiscale neutraliteitsbeginsel schendt. … Het gaat om het volgende geval … Verder lezen →

De fiscale methodologie opnieuw uitdenken

De grootste zwakte van het fiscaal beleid berust waarschijnlijk in de formulering van de federale begroting. Die wordt voornamelijk opgemaakt op basis van inkomsten- en uitgavenstromen. De staat houdt dus geen dubbele boekhouding bij van lopende en toekomstige schuldvorderingen en schulden zoals bedrijven dat moeten doen … Verder lezen →

2017 loopt op zijn einde en we willen het jaar afsluiten met een boutade

Morgen is het Kerstmis en over een week kondigt het nieuwe jaar zich aan waarmee de zo lang verwachte fiscale hervorming een realiteit wordt en waarvan vandaag, op 8 december, bij het schrijven van dit artikel, het wetsvoorstel echter nog steeds niet is voorgelegd aan het parlement (nvdr: het was op de volgende week gedaan) … Verder lezen →

De taalwetgeving en de btw

Situering … In welke taal moet een factuur worden opgesteld? En wat als een dergelijke factuur niet in de wettelijk voorziene taal werd opgesteld? Kan de btw-controleur de aftrek van de btw dan weigeren wegens een overtreding op de taalwetgeving? … Delen1 … Het kan evident lijken om aan een Waalse klant een factuur in het Frans uit te … Verder lezen →

Motivering BTW-dwangbevel : bevoegdheid beslagrechter

Het dwangbevel is een bestuurshandeling zoals omschreven in artikel 1 eerste gedachtestreepje van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. … Zodoende dient het dwangbevel krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 uitdrukkelijk te worden gemotiveerd … Verder lezen →

FiscalNet is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier