Belastingverhoging van 10 % in de inkomstenbelastingen en de afwezigheid van de intentie van belastingontduiking

Artikel 444, eerste lid WIB 92 bepaalt dat "bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen worden bepaald voor enige verrekening van de voorheffingen, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen, … Verder lezen →

De BBI richt haar pijlen op ziekenhuizen, maar doet ze dat wel op de juiste manier?

Volgens de informatie die half augustus in de pers werd verspreid lanceerde de BBI een blitzoffensief tegen ziekenhuizen waarbij ze haar pijlen richtte op de erelonen van artsen die in een pool werken. … De actie bestond in eerste instantie uit het herzien van de belastbare inkomsten van een Limburgs ziekenhuis met als reden dat aangezien … Verder lezen →

De berekening van verwijlinteresten door de btw-administratie is een onderwerp van kritiek

Artikel 91 btw-wetboek geeft aan dat de verwijlinteresten in geval van laattijdige betaling van de btw 0,8 % per kalendermaand bedragen en dat een begonnen maand wordt gerekend als een volle maand. … De interpretatie van dat artikel levert geen probleem op wanneer het gaat om een rechtsgeldige aangifte, maar de manier waarop de … Verder lezen →

Verjaart het btw-tegoed op de rekening-courant?

Situering … Een btw-tegoed vormt een vordering van de btw-belastingplichtige op de btw-administratie. De vorderingen en schulden van de btw-belastingplichtige t.o.v. de btw-administratie komen tot uiting in de rekening-courant die voor elke btw-belastingplichtige wordt bijgehouden … Verder lezen →

De nieuwe fiscale maatregelen van de regering Michel

De regering Michel rondde eind juli haar begroting voor 2018 af. Ze bereikte eindelijk een akkoord over de hervorming van de vennootschapsbelastingen die volgens haar budgettair neutraal is. … Wat zijn de voornaamste maatregelen? … 1. De vermindering van het tarief in de vennootschapsbelasting … Het nominaal tarief van de … Verder lezen →

Het hof van beroep van Antwerpen sanctioneert onvoorzichtige houding van de belastingadministratie die gedagvaard was tot hervatting van het geding

Het Antwerpse hof sprak zich als volgt uit in een arrest van 18 oktober 2016: het veroordeelde de belastingadministratie tot het dragen van de kosten van de beroepsprocedure. … Ter herinnering, een nalatenschap kan worden aanvaard, geweigerd of worden aanvaard onder het voorrecht van een boedelbeschrijving … Verder lezen →

Successierechten in het Waals gewest voor de overdracht van een onderneming: een uitzonderlijk geschenk

Wanneer een aandeelhouder of vennoot van een familiale onderneming onverwachts overlijdt, is het voor zijn erfgenamen beter dat de overledene gedomicilieerd is in het Waals gewest. … Als deze laatste gedomicilieerd is in het Vlaams gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zouden zijn erfgenamen 3 % successierechten (in geval van een … Verder lezen →

Teruggave van registratierechten wanneer het Waals gewest alles door elkaar begint te halen

Om het vastgoedpatrimonium op haar grondgebied te verzekeren kwam het Waals gewest op het "goede" idee om vanaf 01.01.2016 2,5 % extra registratierechten te vestigen op de aankoop van een derde onroerend goed op haar grondgebied, waarmee de al gepeperde factuur van 12,5 % stijgt tot 15 % (artikel 44bis W.Reg.) … Verder lezen →

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het verschil in behandeling uit artikel 90.1° WIB tussen de materiële en immateriële roerende goederen de Grondwet niet schendt

In een arrest van 74/2017 van 15 juni 2017 boog het Grondwettelijk Hof zich over de grondwettelijkheid van artikel 90, 1° WIB. … Aan de grondslag van dit arrest lag een geschil voor de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg afdeling Aarlen omtrent de belasting als diverse inkomsten van de occasionele inkomsten die voortvloeien uit de … Verder lezen →

FiscalNet is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier