De nieuwe regeling van de btw-voorschotten in een notendop

Situering … Een aantal btw-belastingplichtigen stellen zich de vraag of er voor de betaling van het decembervoorschot gecompenseerd mag worden met een overgedragen tegoed op rekening-courant. Het antwoord hierop is ontkennend. De tekst ter zake is duidelijk : het voorschot moet gelijk zijn aan het bedrag in rooster 71! … De administratie … Verder lezen →

Toegang tot lokalen voor de fiscus is geen recht van onderzoek volgens Grondwettelijk Hof

De artikelen 319, lid 1 wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en 63, lid 1 btw-wetboek geven de administratie recht op vrije toegang tot de beroepslokalen van belastingplichtigen en btw-plichtigen. … Een belastingplichtige was een procedure gestart voor de rechtbank van eerste aanleg om zich te beklagen over de manier waarop de … Verder lezen →

Kosten van onthaal of publiciteitskosten?

Krachtens artikel 45 §3, 4° btw-wetboek zijn belastingen terzake van kosten van onthaal niet aftrekbaar. … Met betrekking tot de directe belastingen voorziet artikel 53, 8 ° WIB 92, wanneer het om beroepskosten gaat, een aftrekbeperking van 50 % van de beroepsmatig gedane receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, waarbij … Verder lezen →

Wat met de voorwaarde "geen deel meer uit te maken van het gezin" voor de aftrekbaarheid van onderhoudsbijdragen?

Het wettelijk principe is welbekend, de betaalde onderhoudsbijdragen zijn aftrekbaar tegen 80 % als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: … - ze moeten met een zekere regelmaat worden betaald; … - ze moeten gestort worden in uitvoering van een verplichting die voortkomt uit het burgerlijk wetboek; … - de begunstigde van de … Verder lezen →

Recente beslissingen van de DVB betreffende de auteursrechten

Omdat de regeling van de inkomstenbelastingen uit de overdracht of concessie van auteursrechten bijzonder gunstig is (kwalificatie van afzonderlijk belastbare roerende inkomsten) krijgt de dienst Voorafgaande Beslissingen regelmatig vragen over de toepassing ervan. … De kwestie van de vergoeding voor de overdracht van rechten is het … Verder lezen →

Wanneer wordt men beschouwd als inwoner van het koninkrijk in de zin van artikel 1 uit het wetboek van successierechten?

De DVB beantwoordde deze vraag naar aanleiding van een recente beslissing nr. 2016.932 van 6 juli 2017. … Een echtpaar dat in de VS woonde, vestigde zich met hun kinderen voor twee jaar in België. … Ze wilden de bevestiging dat ze niet zullen worden beschouwd als inwoners van het koninkrijk in de zin van artikel 1 uit het wetboek van … Verder lezen →

Verhoogde belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen : een nieuwe bron van inkomsten voor de staatskas of juist niet ?

Ondanks het feit dat de interesten in de financiële sector reeds jaren kelderen en er zelfs al negatieve interesten opdoken is er inzake de Belgische fiscale interesten eerder sprake van een omgekeerde tendens. … Zo zijn de nalatigheidsinteresten inzake inkomstenbelastingen nog steeds 7% (en dit sedert 2006) en in de BTW zelfs 9,6% … Verder lezen →

Belastingverhoging van 10 % in de inkomstenbelastingen en de afwezigheid van de intentie van belastingontduiking

Artikel 444, eerste lid WIB 92 bepaalt dat "bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen worden bepaald voor enige verrekening van de voorheffingen, de belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen, … Verder lezen →

De BBI richt haar pijlen op ziekenhuizen, maar doet ze dat wel op de juiste manier?

Volgens de informatie die half augustus in de pers werd verspreid lanceerde de BBI een blitzoffensief tegen ziekenhuizen waarbij ze haar pijlen richtte op de erelonen van artsen die in een pool werken. … De actie bestond in eerste instantie uit het herzien van de belastbare inkomsten van een Limburgs ziekenhuis met als reden dat aangezien … Verder lezen →

FiscalNet is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier